Vapaaehtoisen oikeudet ja velvollisuudet

Mitä vapaaehtoisen oikeuksiin kuuluu? Entä mitä asioita vapaaehtoisilta velvoitetaan? Saako tehtävään koulutusta? Näihin kysymyksiin löydät vastauksen alapuolella olevista teksteistä.

Vapaaehtoisen oikeudet

  • Tarpeelliseen koulutukseen ja ohjaukseen ennen tehtävän aloittamista.
  • Tukeen tehtävän hoidossa seurakunnan työntekijän taholta. Tätä varten jokaiselle nimetään oma yhteyshenkilö.
  • Ohjauskeskusteluihin tarvittaessa. Ohjauskeskustelun tekee ko. vapaaehtoistoiminnan vastuuhenkilö tai sinulle nimetty yhteyshenkilö. Vapaaehtoisen ohjauskeskustelua kutsutaan nimellä Vapaaehtoisen vartti, jossa vapaaehtoistoimija voi kertoa mieltä painavat asiat työntekijälle.
  • Tietää tarkasti, mitä häneltä odotetaan ja mitä hänellä on/ei ole oikeus tehdä tehtäväänsä suorittaessaan.
  • Sanoutua irti tehtävästä mitään erityistä syytä ilmoittamatta kohtuullisella irtisanoutumisajalla tai vapaaehtoistoiminnan määräaikaisen työn päätyttyä.

Vapaaehtoisen velvollisuudet

  • Tehdä ne tehtävät, jotka on luvannut tehdä ja ilmoittaa mahdollisimman hyvissä ajoin, jos tehtävän hoito ei jostain syystä onnistu.
  • Säilyttää salassa kaikki luottamuksellinen tieto, mikä tehtävän hoidon aikana hänelle tulee, esim. keskusteluissa ihmisten kanssa. Salassapitovelvollisuus jatkuu vapaaehtoistoiminnan jälkeenkin.
  • Hälyttää apua tilanteissa, jotka uhkaavat jonkun terveyttä, ja aina ilmoittaa työntekijälle vaaratilanteista, vaikka ulkopuolista apua ei olisi tarvittukaan.
  • Pitää työntekijä ajan tasalla erityisesti toiminnassa ilmenevissä ongelmissa.
  • Seurata omaa jaksamistaan ja ottaa mahdolliset ongelmat hyvissä ajoin esille työntekijän kanssa.

Koulutus

Koulutus määräytyy kunkin vapaaehtoisen työalan ja tehtävän mukaan.

Esimerkiksi kerhonohjaajilla, isosilla ja pyhäkoulunopettajilla voi olla vakiintunut koulutusjärjestelmä. Kaikki vapaaehtoiset perehdytetään ja tarvittaessa koulutetaan tehtävään. Useissa tehtävissä uusi vapaaehtoinen saa perehdyttäjäksi jo toiminnassa olevan vapaaehtoisen, jonka kanssa opit tehtävän luontevasti tekemällä yhdessä. Perehdyttäjä voi olla myös toiminnasta vastaava työntekijä.

Seurakunta järjestää koulutusta uusille ja jo toiminnassa oleville vapaaehtoisille. Koulutukset ovat vuorovaikutuspainotteisia ja aiheet vaihtelevat tarpeen mukaan. Lisäksi järjestetään täsmäkoulutuksia, esim. lähimmäispalvelu-, messuavustajakoulutuksia.


Virkistäytymistoiminta ja palkitseminen

Kaikille vapaaehtoisille järjestetään virkistystoimintaa vuosittain.

Rekisteri

Vapaaehtoistoimintaan osallistuvista pidetään rekisteriä, josta käy ilmi kunkin nimi ja yhteystiedot sekä tehtävä/tehtävät, johon/joihin hän on lupautunut. Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja sinusta on rekisterissä. Jos haluat, niin tiedot poistetaan, kun lopetat osallistumisen vapaaehtoistoimintaan.

Palaute

Anna rohkeasti palautetta työtekijälle kaikesta seurakunnan toimintaan liittyvästä, mutta erityisesti siitä osasta, jossa itse olet mukana. Ole myös valmis ottamaan vastaan palautetta niiltä, joiden kanssa toimit. Aina on mahdollisuus oppia ja oivaltaa jotain uutta.

Sopimukset

Vapaaehtoisen kanssa tehdään sopimus, jossa vapaaehtoinen antaa suostumuksensa kirjata tiedot vapaaehtoisrekisteriin. Vapaaehtoinen sitoutuu sopimuksessa myös salassapitovelvollisuuteen vapaaehtoistoimijana hänelle tulleiden tietojen osalta.

Yhteydenottolomake

Yhteydenottolomakkeelle, jonka otsikko on ”Olen kiinnostunut vapaaehtoistehtävistä” voi kirjoittaa kiinnostuksensa vapaaehtoistoimintaan. Lomakkeita löytyy seurakunnan toimipisteistä ja netistä. Lomake toimii yhteydenottopyyntönä ja se palautetaan seurakunnan työntekijälle. Voit ottaa yhteyttä myös www.vapaaehtoispankki.fi/ilmajoensrk -sivuston kautta. Työntekijä ottaa mahdollisimman pian yhteyttä vapaaehtoiseen.

Vakuutukset

Kaikilla Ilmajoen seurakunnan vapaaehtoisilla on tehtävää hoitaessa voimassa tapaturmavakuutus. Vapaaehtoinen on tehtävässään, matkalla tehtävään ja takaisin tapaturmavakuutettu.

Punainen Care-sana, jonka kirjaimien sisällä valkoisella tekstillä sanoja esimerkiksi attend, accompany